Eemshaven Offshore wind

Nederlandse minister kiest Eemshaven west als voorkeursverbinding windmolen parkkabel

No Comments

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het kabeltracé Eemshaven-west gekozen als voorkeursalternatief voor de aansluiting van het toekomstige 700 MW offshore windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden, dat volgens planning in 2027 gereed moet zijn.

Wiebes heeft zijn keuze bevestigd in een brief aan de betrokken gemeenten, de provincies Fryslân en Groningen en de waterschappen Wetterskip Fryslân en Noorderzijlvest, met een afschrift aan de betrokken directies van Rijkswaterstaat en TenneT. De keuze is in lijn met het advies dat de regio in oktober 2020 heeft uitgebracht.

Naast het regionale advies is het besluit ook gebaseerd op de informatie uit de integrale effectanalyse (IEA) en de daarop ingediende reacties van de omgeving zoals Rijkswaterstaat, en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (op basis van MER fase I).

Kabeltracé
In het Eemshaven West tracé loopt de 2-twee 220 kV kabelverbinding 85-90 km door de Noordzee en Waddenzee. Hij komt aan land via de oostpunt van het eiland Schiermonnikoog, waarna het tracé parallel aan de kust oostwaarts loopt naar de Eemshaven. Landelijk netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de aansluiting. Dit voorkeursalternatief raakt de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland.

De Eemshaven is een logisch aansluitpunt voor de kabels van windparken omdat het al een energieknooppunt is en de stroom van het windpark hier zal worden gebruikt, schrijft Wiebes. Het tracé loopt door dunbevolkt gebied en is technisch minder complex dan een aantal andere tracés. Qua kosten is het tracé een gemiddelde. Het kabeltracé kan mogelijk ook worden gebruikt om eventuele toekomstige windmolenparken aan te sluiten.

Landbouwgrond
Dit tracé loopt over een lengte van 35 km door hoogwaardige landbouwgrond waar mogelijk risico bestaat op verzilting. Wiebes adviseert TenneT om in MER fase 2 ook te kijken naar andere voor de landbouw belangrijke agrarische waarden. Er zal een werkgroep worden ingesteld. In deze werkgroep zullen naast de decentrale overheden ook vertegenwoordigers van de agrarische grondeigenaren en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) zitting hebben.

Natuurgebieden
Het tracé doorkruist ook kwetsbare natuurgebieden, zoals de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Nationaal Park Schiermonnikoog en de Waddenzee, een Unesco Werelderfgoed. In m.e.r.-fase 2 wordt het voorkeursalternatief uitgebreid onderzocht en worden vervolgstappen gezet om negatieve effecten te voorkomen of te verzachten en zo nodig te compenseren. Dan zal blijken of het tracé vanuit Eemshaven West de Waddenzee kan oversteken zonder significante schade aan de natuur. Op basis van MER fase 1 moeten de effecten op zeegrasvelden en de doorkruising van de kwelders nader worden onderzocht.

Wiebes adviseert TenneT in zijn brief om naast mitigatie en compensatie van milieueffecten binnen dit project ook te kijken naar mogelijkheden om een ‘plus’ te creëren voor de natuur in de Waddenzee. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief zullen naast decentrale overheden ook natuur- en milieuverenigingen worden betrokken in een werkgroep natuur & milieu.

Transformatorstation
Om de elektriciteit van het windpark aan land te brengen en aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet is een transformatorstation nodig. Voor het tracé Eemshaven-West zijn twee plaatsen mogelijk: de Waddenweg en de locatie Middenweg. Beide plekken worden de komende maanden verder uitgewerkt om te bepalen welke plek het meest geschikt is.

Voorbereidingsbesluit
Om te voorkomen dat in het kabeltracégebied ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die het gebied minder geschikt maken voor het project, wordt samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorbereidingsbesluit (Voorbereidingsbesluit) genomen. Het voorbereidingsbesluit ligt van 15 januari tot en met 25 februari 2021 ter inzage.

Volgende stappen
De voorbereiding van het inpassingsplan en de vergunningen en ontheffingen en de afstemming met de betrokken partijen gaan nu van start. Naar verwachting zal TenneT in het vierde kwartaal van 2021 de benodigde vergunningaanvragen indienen. Wiebes verwacht dat alle ontwerpbesluiten (inpassingsplan en vergunningen) in het voorjaar van 2022 gereed zullen zijn.

Kabelverbinding route naar Eemshaven

In het traject Eemshaven West loopt de twee 220 kV-kabelverbinding 85-90 km door de Noordzee en Waddenzee. Hij komt aan land via de oostpunt van het eiland Schiermonnikoog, waarna het tracé parallel aan de kust oostwaarts loopt naar de Eemshaven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *